--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  โดย ครูตะวันรุ่ง รัตนอุไร  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ---
 
 

บรรณานุกรม

 


กิตติ อินทรานน์. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูไนเตดบุ๊คส์,
                   2539.
กองบริการเครื่องจักรกล. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา.
ชลัท  อุยถาวรยิ่ง. ชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด, 2551.
ชลอ  การทวี. คณิตศาสตร์เครื่องกล. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด, 2547.
                       งานเครื่องมือกลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด, 2548.
ดอกธูป  มงคล. งานฝึกฝีมือเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2527.
นริศ  ศรีเมฆ. งานฝึกฝีมือ.  กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด, 2546.
บรรเลง  ศรนิล  และกิตติ  นิงสานน์.  การคำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพฯ :
                   โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2524. 
บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ. ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. กรุงเทพฯ : บริษัท ซี. ยอจ เวสเตอร์มานน์จำกัด, 2524.
มานพ  ตันตระบัณฑิตย์  สำลี  แสงห้าว  สุทิน  จิตร์เจริญ.  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล.กรุงเทพฯ:
                   บริษัท ประชาชน  จำกัด, 2536. 
ยอดเมือง ศิริประธาน. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2539.
สมยศ จันเกษม และ คีโบคัดสึ ซึงะ. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : บริษัท 
                   สำนักพิมพ์ดวงกมล  จำกัด, 2527.
สงวนศิลป์  ภูหนองโอง และคณะ. งานฝึกฝีมือ.  พิม์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย,
                    2552.
สมาน เจริญกิจพูลผล. การออกแบบเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2533.
ศุภชัย  และ  ฉวีวรรณ  รมยานนต์. ทฤษฎีเครื่องมือกล 4. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ไทย
                   วัฒนาพานิช  จำกัด, 2529.
วันชัย  ชัยชื่นชม. การฝึกฝีมือ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
                   พระนครเหนือ. ม.ป.ป.
วิโรจน์ สุวรรณรัตน์. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด
                     2542.
วิโรจน์ สุวรรณรัตน์. ทฤษฎีช่างกลทั่วไป.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประสานมิตร  จำกัด, 2542.
อนันต์  มีชูเวทย์. เครื่องจักรกลหนัก. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2522.
อนันต์ วงศ์กระจ่าง. ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2533.
อำพล  ซื่อตรง. ชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545.
อำพัน  เมธาวิน. การวัดละเอียด. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2544.
อนุศักดิ์  ฉิ่นไพศาล. งานซ่อมและบำรุงรักษา. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2543.
 
Armstrong W.H. Machine  tools for metal cutting.  New york : McGraw-Hill book Co.,Inc.,1965.
C.A. Felker. Machine shop Technology.  Milwaukee : The bruce Publishing, 1962.
Charles  R. Hine.  Machine tools and Processes for engineers.  New york : McGraw-Hill book
                 Co.,Inc.,1971.
Harold  V.  Johnson.  General  industrial  machine  shop. Illinois : Chas A. Bennett  Publishing,  
               1963.
John L.  Feirer.  Machine  tool  metalworking.  McGraw-Hill book Co.,Inc.,1973.
Rex  Miller and Elleworth M. Russel.  Machinists  library  handy book.  Indiana : Theodore
 audel and Co.Ltd, 1979.
Steve F. Krar and William J. Osward.  Technology of machine tools. New york : McGraw-Hill 
              book Co.,Inc.,1990.
Thomas  J. Morrisey.  Machine  library  machine  shop. Indiana : Theodore audel and Co.Ltd,
              1978.
Victor  E.  Repp  and  Willard  J.  McCarthy.  Machine  tool Technology. Illinois : Mcknight
              Publishing, 1978.           

                                                                                                                                                                     
 
 


CopyRight@2012 : บทเรียนออนไลน์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)
ครูตะวันรุ่ง รัตนอุไร
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
Administrator : champakul@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา