หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายวิชาทั้งหมด 
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011)ข้อมูล
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2103)ข้อมูล
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009)ข้อมูล
วัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)ข้อมูล
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)ข้อมูล
โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103) ข้อมูล
คลังแบบทดสอบ สาขางานโลหะการ ระดับ ปวช.ข้อมูล
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)ข้อมูล
โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)ข้อมูล
งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)ข้อมูล
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001)ข้อมูล
งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)ข้อมูล
งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2103-2002)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)ข้อมูล
งานฝึกฝีมือ (2100–1003)ข้อมูล
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)ข้อมูล
สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการเชื่อมขั้นพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล