หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Courses 
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011)Information
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2103)Information
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009)Information
วัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)Information
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)Information
โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103) Information
คลังแบบทดสอบ สาขางานโลหะการ ระดับ ปวช.Information
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)Information
โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)Information
งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)Information
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001)Information
งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)Information
งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2103-2002)This course requires an enrolment keyInformation
งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)Information
งานฝึกฝีมือ (2100–1003)Information
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)Information
สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการเชื่อมขั้นพื้นฐานThis course allows guest users to enterInformation