ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  • ศึกษาความหมาย ประโยชน์ ประเภทและขั้นตอนในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเลือกหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงงาน การปฏิบัติการทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอโครงงาน ปฏิบัติการเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำโครงงาน ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำโครงงาน เขียนข้อเสนอโครงงาน
  • ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการอัพโหลดเว็บไซต์ ปฏิบัติการทำงานหรือชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการอัพโหลดเว็บไซต์ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้มาช่วยในกระบวนการทำงาน