งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)
(งานเชื่อมโลหะ 3)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)