คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009)
(คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)