เขียนแบบเทคนิคโลหะ (3103-2002)
(เขียนแบบเทคนิคโลหะ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)