งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2103)
(งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)