การพัฒนาเว็บไซต์
(การพัฒนาเว็บไซต์)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการอัพโหลดเว็บไซต์ ปฏิบัติการทำงานหรือชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการอัพโหลดเว็บไซต์ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้มาช่วยในกระบวนการทำงาน