โครงงานคอมพิวเตอร์
(โครงงานคอมพิวเตอร์ ศกว.)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาความหมาย ประโยชน์ ประเภทและขั้นตอนในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเลือกหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงงาน การปฏิบัติการทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอโครงงาน ปฏิบัติการเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำโครงงาน ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำโครงงาน เขียนข้อเสนอโครงงาน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้