งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011)
(งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)