งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)
(2100-1005)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)