งานฝึกฝีมือ (2100–1003)
(2100–1003)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)