งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)
(งานเครื่องมือกลเบื้องต้น)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)