งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)
(งานเชื่อมโลหะ 1)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)