ปรัชญา วิสัยทัศน์

tra

 

ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง