Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายวิชาการ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานสื่อการเรียนการสอน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล

     pdf button  คู่มือการใช้งานระบบดูแลนักเรียน

     Word  แบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง (IDPLAN)

       icon rar  Logbook

  เอกสารเกี่ยวกับงานวิทยบริการและห้องสมุด

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     pdf button  ปกแผนการจัดการเรียนรู้

     pdf button  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     pdf button  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

เอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน

     pdf button  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (กรณีไม่ได้ยืมเงิน)

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ

     pdf button  แบบฟอร์มสัญญาล้างเงินยืม

    

  เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

     pdf button  แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน

     pdf button  ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     pdf button  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้อง

   เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากร

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานการบัญชี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

     PSDicon  แบบฟอร์มจดหมายข่าว

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานความร่วมมือ

     pdf button  แบบฟอร์ม sar59

      pdf button  แบบฟอร์ม sar60

      pdf button  sar วิลัยฯ ปี 2558

    pdf button  Sar วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ปี 2561

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯ

     pdf button  แบบฟอร์ม

               SAR ครู

           SAR ครูระยะสั้น

           SAR เจ้าหน้าที่

   

  เอกสารเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     pdf button  แบบฟอร์มขอยูเซอร์พาสเวิสในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

     pdf button  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

     pdf button  10 พฤติกรรมที่ประชาชนมักกระทำความผิดทางโซเซียลมีเดีย

     pdf button  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

     pdf button  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมผลิตผลการค้า

     pdf button  แบบฟอร์ม

    

   เอกสารเกี่ยวกับงานวางแผนและงบประมาณ

     pdf button  บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง

     pdf button  บันทึกยืมเงิน บกศ

     pdf button  แบบฟอร์ม สผ.1 - สผ.5

     Word  แบบฟอร์มโครงการ ประจำปี 2561

     pdf button  แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ปรำจำปี 2559

     pdf button  รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557

       pdf button  รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

       pdf button  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

       pdf button  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

       pdf button  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

       pdf button  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

       pdf button  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

             แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561- 2564

               pdf button ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ(ดาวน์โหลด)

           pdf button ส่วนที่ 2 บทที่ 1-บทที่ 5(ดาวน์โหลด)

       pdf button  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขออนุมัตรรายงานการขอซื้อขอจ้าง

       excel icon  แบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5

 

 

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     pdf button  แบบฟอร์ม

   

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานปกครอง

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานครูที่ปรึกษา

     pdf button  แบบฟอร์ม คป.1-19

     pdf button  แบบฟอร์มติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

     pdf button  แบบฟอร์มสรุปผลการออกเยี่ยมบ้าน

     pdf button  แบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้าน

     

  เอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.