เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายวิชาการ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานสื่อการเรียนการสอน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล

     pdf button  คู่มือการใช้งานระบบดูแลนักเรียน

     Word  แบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง (IDPLAN)

       icon rar  Logbook

  เอกสารเกี่ยวกับงานวิทยบริการและห้องสมุด

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     pdf button  ปกแผนการจัดการเรียนรู้

     pdf button  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     pdf button  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง