เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

เอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน

     pdf button  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (กรณีไม่ได้ยืมเงิน)

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ

     pdf button  แบบฟอร์มสัญญาล้างเงินยืม

    

  เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

     pdf button  แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน

     pdf button  ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     pdf button  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้อง

   เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากร

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานการบัญชี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

     PSDicon  แบบฟอร์มจดหมายข่าว

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม