สื่อการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
1 วิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์                                                 ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
2 วิชา การประกอบโน๊คบุ๊ค ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
3 วิชา ระบบฐานข้อมูล ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
4 Android App Development ฉบับสมบูรณ์ ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
5 รวมโค้ด ANDROID APP ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
6 Learning Android Game Programming ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
7 คู่มือ Android ฉบับสมบูรณ์ ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
8 Basic Android App Development ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
9 Basic Android Programming ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
10 Professional Android Programming ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
11 วิชา ระบบปฏิบัติการ ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
12 วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูหอมไกล นาจำปา
13 วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
14 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                 ครูชัชชัย  กาหาวงศ์
15 วิชา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ครูนลินี  วังจ่อ
16 วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ครูชัชชัย  กาหาวงศ์