สื่อการสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา ไมโครคอนโทรเลอร์                                                 ครูวิทยากร  วรรณา
 2 วิชา ออปแอมป์และลิเนียรไอซี ครูไชยา  ทิพย์คุณ
 3 วิชา  ครูภัทธาริน  มุทุจิตต์
 4
 5  
 6
 7                  
 8
 9    
 10