สื่อการสอนสาขาวิชาการบัญชี

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาการบัญชี

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา หลักเศรษฐศาสตร์                                              ครูตมิสา  ยอดบุตร
 2 วิชา มนุษยสัมพันธ์ ครูตมิสา  ยอดบุตร
 3 วิชา การสื่อสารธุรกิจ ครูตมิสา  ยอดบุตร
 4 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 ครูวรวุฒิ  ลาลุน
 5 วิชา หลักการจัดการ ครูวรวุฒิ  ลาลุน
 6 วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ครูปรารถนา  มัครมย์
 7 วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน                ครูปรารถนา  มัครมย์
 8 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครูกัญญนันทน์  ยอดครุฑ
 9    
 10