สื่อการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1                                    ครู สุภาวดี  อันหนองกุง
 2 วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครู สุภาวดี  อันหนองกุง
 3 วิชา ทฤษฎีเครื่องมือกล ครู สุมาลัย  แซ่เลี้ยว
 4 วิชา วัดละเอียด ครู สุมาลัย  แซ่เลี้ยว
 5 วิชา คณิตศาสตร์เครื่องมือกล ครู สุมาลัย  แซ่เลี้ยว
 6 วิชา กลศาสตร์เครื่องมือกล ครู สุมาลัย  แซ่เลี้ยว
 7 วิชา กรรมวิธีการผลิต ครู ชลณัฏฐ์  โพพิพัฒน์
 8 วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ครู ชลณัฏฐ์  โพพิพัฒน์
 9 วิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ครู สุภาวดี  อันหนองกุง
 10 วิชา อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด ครู ชลณัฏฐ์  โพพิพัฒน์
11 วิชา อบชุบโลหะ ครู ชลณัฏฐ์  โพพิพัฒน์