คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 527 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  ที่   527 / 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 

folder icon

ดาวน์โหลดคำสั่ง