Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 350 / 2559 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 567
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 347 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 524
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 295 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 834
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 115 / 2559 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 1059

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.