Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับฟังผลการตรวจสุขภาพ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 174
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 155
วันปิยมหาราช เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 165
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 175
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 181
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 160
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 120
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 164
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 141
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 155

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.