กิจกรรมมอบป้ายฐานการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

6

นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษและ   คณะผู้บริหาร มอบป้ายฐานการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ