Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 

7

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.