Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

34

 

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จัดโครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.