ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

34

 

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จัดโครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ