มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ26

 

 ร้อยความรักถักทอใจ  สายใจผูกพัน วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ท่านผู้อำนวยการพัสกร  คำเพราะ  ท่านรองวิไล  ศิลาบุตร และน้าจวน  ภาษี ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ