วันปิยมหาราช

 

2

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ร่วมน้อมรำลึกและร่วมกันถวายบังคมและวางพวงมาลาแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน ปิยมหาราช