Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับในธุรกิจอาเซียน เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 459
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 396
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 651
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 435
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 428
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 410
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 380
โครงการวันวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 387
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 373
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 400

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.